حضور محمدرضا بردبار محصول آکادمی و بازیکن بزرگسال ملوان در تمرین امروز تیم ملی امید ایران.

پاسخ دهید